Leveringsvoorwaarden Navicom

De leverings- en betalingsvoorwaarden van Navicom te Havelte zijn gedeponeerd d.d. 05-04-2000 onder nummer 04060793 bij de Kamer van Koophandel te Meppel.

Artikel 1: Algemeen

a)   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Navicom en haar relaties. Onder relatie wordt verstaan: klant, geoffreerde, wederpartij of leverancier.

b)   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor Navicom slechts bindend indien Navicom deze schriftelijk heeft bevestigd.

c)   In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde bepaling.

d)   Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van personeel van Navicom en/of van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten.

Alle offerte’s zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en gelden niet langer dan 14 dagen. Na acceptatie van een offerte kan het door Navicom gedurende vijf werkdagen worden ingetrokken indien de voorwaarden van toelevering, prijzen en/of voorraadpositie van leveranciers tussentijds verstrekkend zijn gewijzigd.

Artikel 3: Prijzen.

Alle door Navicom in offertes, opdrachtbevestigingen of facturen genoemde bedragen zijn in Euro’s.

Artikel 4: Leveringstermijn en levering.

a)   Navicom is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim wanneer zij van koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

b)   Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal koper het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Koper heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst van voor rekening van Navicom te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Navicom.

c)   Navicom is gerechtigd in gedeelten te leveren. Iedere deellevering geldt als een aparte overeenkomst en kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 5: Wijziging en annulering.

Wijziging of annulering van de overeenkomst door koper behoeft de uitdrukkelijke instemming van Navicom. Indien de overeenkomst aldus is gewijzigd of geannuleerd, dan is koper gehouden de daaruit voor Navicom voortvloeiende vermogensschade, waaronder winstderving, aan haar te vergoeden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.

a)   Navicom behoudt zich het eigendom van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde, (af) te leveren zaken voor, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden geheel zijn voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper geheel zijn voldaan.

b)   Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of dat Navicom duidelijk is dat koper dit niet zal doen is Navicom gerechtigd afgeleverde goederen en/of diensten bij de koper of derden die de goederen voor de koper bewaren weg te (laten) halen.

c)   In het geval koper in strijd handelt met de in lid 2 genoemde verplichtingen heeft Navicom het recht alle door haar (af)geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht Navicom daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

Artikel 7: Betaling.

a)  Betaling van door Navicom aan koper in rekening gebrachte goederen en diensten dienen contant, telefonisch of via telebanking vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

b)  Indien betaling door koper niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, zijn alle openstaande facturen zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement of curatele.

c)  Door koper gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens kan de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op (een) andere factuur(en).

d)  Indien volledige betaling door koper niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente, groot 1% per maand of gedeelte daarvan, verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts komen alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijke gemaakte gerechtelijke, ten laste van koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.

e)  De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en worden berekend over de opstaande hoofdsom.

f)  Navicom is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Reclame.

a)  Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk per fax of per E-mail en gemotiveerd daarvan aan Navicom mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.

b)  Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen een maand na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Navicom worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard. Op koper rust de verplichting de door Navicom geleverde zaken te testen.

c)  Reclame geeft koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst

d)  In het geval Navicom van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Navicom het recht om na overleg met koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van koper aan Navicom op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.

e)  Op Navicom rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Navicom (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan of indien de geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

Artikel 9: Garantie.

a)  Navicom verleent op de door haar geleverde goederen niet anders dan de fabrieksgarantie en zal daarbij uitsluitend een bemiddelende rol vervullen.

b)  Deze bemiddelende rol houdt in dat indien koper een beroep doet op een bepaling uit de fabrieksgarantie, Navicom indien mogelijk voor directe vervanging van het defecte artikel zorg draagt. Navicom zendt het artikel naar haar leverancier. In het geval de leverancier het beroep op haar garantiebepaling niet honoreert, is koper de prijs van het vervangende artikel en de door Navicom gemaakte kosten verschuldigd.

c)  Goederen reizen altijd voor risico en rekening van de cliënt of opdrachtgever.

d)  Navicom is niet verplicht gedurende enige periode aan cliënt ter overbrugging van een reparatietermijn vervangende apparatuur beschikbaar te stellen.

e)  Leen- en/of huurapparatuur dient in dezelfde staat aan Navicom te worden geretourneerd als waarin zij door Navicom aan cliënt is beschikbaar gesteld.

f)  Leen- en/of huurapparatuur blijft altijd onvervreemdbaar eigendom van Navicom.

g)  Bij vervanging van defecte onderdelen in de garantieperiode, maar ten hoogste gedurende 24 maanden na aanschaf, wordt aan de eigenaar van de goederen geen arbeidsloon berekend, tenzij het defect door grove schuld van de eigenaar of gebruiker van de goederen is ontstaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

A. Navicom is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, die het gevolg is van een enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen of een onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Navicom.

B.  Navicom is in geen geval aansprakelijk voor:

a)  gevolgschade van koper (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan.

b)  enige schade die voortvloeit uit of in verband staat met door Navicom geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde producten of diensten. Navicom zal koper zo mogelijk de nodige inlichtingen verschaffen, teneinde verhaal op deze derden te kunnen zoeken. Door Navicom in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestiging en reclamemateriaal worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt Navicom op generlei wijze enige aansprakelijkheid.

c)  In het geval dat Navicom aansprakelijkheid aanvaardt, is de omvang van de schadevergoeding steeds beperkt tot de voor het betreffende artikel op de aankoopfactuur vermeldde prijs.

d)  De door Navicom te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door koper geleden schade.

Artikel 11: Vrijwaring.

Koper vrijwaart Navicom tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Navicom (af)geleverde zaken geleden of te lijden schade.

Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 12: Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Navicom kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:

a)   stagnatie in de toelevering door leverancier(s) van Navicom;

b)   ernstige bedrijfsstoringen bij Navicom;

c)   transportstagnatie;

d)   overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en    uitvoerbelemmeringen;

e)  In geval van overmacht heeft Navicom de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Koper heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Navicom langer duurt dan één maand, is ook koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13: Ontbinding, schadevergoeding en verval.

Navicom heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het voorbehoud van eigendom en het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:

a)  Koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b)  Koper surséance van betaling aanvraagt;

c)  Een aanvraag tot faillissement tegen of door koper wordt ingediend;

d)  Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van koper;

e)  Koper een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien koper een natuurlijk persoon is, koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

f)  Zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Navicom in gevaar brengen. Een en ander geldt zonder dat op Navicom enige verplichtingen tot schadevergoeding rust.

In de in artikel 13, sub. a t/m f genoemde situaties heeft Navicom het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen.

Koper is verplicht Navicom daartoe alle medewerking te verlenen, door haar of door Navicom aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimtes te (doen) verlenen.

De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van koper. Navicom heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welke geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door koper totaal verschuldigde.

In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft Navicom recht op vergoeding door koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde van Navicom.

Navicom is alleen dan in verzuim indien zij van koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

Onverminderd het hiervoor bepaald vervallen de vorderingen van koper na verloop van één jaar na het ontstaan ervan.

Artikel 14: Uitingen door derden van de naam Navicom.

Facturen van advertenties en overige Navicom uitingen door derden worden alleen dan door Navicom geaccepteerd indien men op verzoek, schriftelijke toestemming en voorzien van desbetreffend ordernummer gerelateerd aan de plaatsingsdatum van de Navicom directie kan overleggen.

Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Voor nadere informatie over onze algemene voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar info@navicom.nl of telefonisch contact met ons opnemen op 0521-342550.